Akademia DTP i Typografia 

Regulamin Sklepu

Witam w Akademii DTP i Typografia

Poniżej znajdziesz Regulamin, który określa zasady i warunki korzystania z Platformy edukacyjnej Akademia DTP i Typografia, dostępnej pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl/ oraz rodzaj i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę.

Regulamin służy uregulowaniu stosunków pomiędzy nami i ma na celu ochronę Twoich praw. 

Moje dane

Ewa Masalska
Zwoleńska 40
04 – 761 Warszawa Międzylesie

Prowadzę działalność nierejestrowaną, która została uregulowana w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. 

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e‑mail : etypografia@​gmail.​com lub dzwoniąc pod numer telefonu 501 86 36 46. Jestem dostępna dla Ciebie w godzinach od 9.00 do 17.00.

Ewa Masalska

W celu prawidłowego zrozumienia postanowień Regulaminu zapoznaj się z poniższymi definicjami :

 1. Sprzedawca - Ewa Masalska, osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Akademia DTP i Typografia z siedzibą w Warszawie Międzylesiu, ul. Zwoleńska 40.
 2. Regulamin – Regulamin Strony Akademia DTP i Typografia, dostępny pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl/​r​e​g​u​l​a​m​in/.
 3. Strona - strona internetowa administrowana przez Sprzedawcę działająca pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl/​s​k​l​ep/.
 5. Klient (Kursant) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, nie związana bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest również Klientem.
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (dalej PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. PNPK jest również Klientem.
 8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca jest również Klientem.
 9. Umowa – Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest dostarczenie Treści Cyfrowych lub świadczenie Usług.
 10. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy oraz płatności.
 11. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający wysłanie zapytania do Sprzedawcy.
 12. Czat – element oprogramowania Strony, który umożliwia szybko kontakt ze Sprzedawcą, poprzez wysłanie wiadomości.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający Klientowi złożenie zamówienia w Sklepie.
 14. Panel Klienta (Kursanta) – indywidualne Konto Klienta, do którego dostęp otrzymuje po zakupie Treści Cyfrowych ; przechowywane są na nim dane Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach.
 15. Produkt - Treści Cyfrowe, Konsultacje.
 16. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. kurs udostępniony Klientowi do odtworzenia i pobrania w Panelu Klienta (Kursanta)).
 17. Konsultacje – usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie online lub telefonicznie.
 18. Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej (np. założenie konta w Sklepie w celu złożenia zamówienia).
 19. Usługi - wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony.
 20. Cena - wynagrodzenie wyrażone w polskich złotych, które Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za dany Produkt.
 21. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowania i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi, w celu skorzystania z nich.
 22. Polityka prywatności - dokument opisujący przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę jako administratora oraz działanie plików cookies, dostępny pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​p​r​y​w​a​t​n​o​sci.
 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę oraz prawa i obowiązki stron.
 2. Sprzedawca za pośrednictwem Strony prowadzi sprzedaż Produktów. 
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Treść Regulaminu w przypadku skorzystania z Usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami Umowy. 
 4. Klient przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa) przed złożeniem zamówienia, co jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z jego treścią.
 5. Klient, wypełniając Formularz zamówienia powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe. Sprzedawca nie weryfikuje prawdziwości tych danych.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą :
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres : etypografia@​gmail.​com,
 • pisemnie na adres : Ewa Masalska, ul. Zwoleńska 40, 04 – 761 Warszawa Międzylesie,
 • telefonicznie pod numerem : 501 86 36 46,
 • za pośrednictwem komunikatora Messenger lub poprzez wysłanie wiadomości poprzez okienko czatu udostępnionego na Stronie.
 1. Regulamin jest umieszczony na Stronie nieprzerwanie, w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści. Regulamin jest również udostępniony Klientowi przed zawarciem umowy, w sposób określony w ustępie 4.
 1. Do skorzystania ze Strony, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są :
 • posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. komputer, telefon),
 • standardowy, aktualny system operacyjny,
 • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików typu cookies, 
 • aktywny adres poczty elektronicznej (e‑mail).
 1. Do korzystania z Treści Cyfrowych oraz Usług, w zależności od ich rodzaju, oprócz warunków wymienionych w ustępie 1, konieczne może być posiadanie dodatkowego, ogólnodostępnego oprogramowania umożliwiającego odczyt plików lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji :
 • standardowego pakietu biurowego (Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice, Excel),
 • przeglądarki plików PDF (np. Adobe Reader),
 • przeglądarki plików INDD oraz IDML (Adobe InDesign i inne),
 • standardowy odtwarzacz plików video (np. WindowsMediaPlayer),
 • zewnętrzna aplikacja np. WhatsApp, Zoom.
 1. O każdych dodatkowych warunkach technicznych, które będą niezbędne do skorzystania z Produktu, Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając stosowną informację w opisie Produktu na Stronie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta wymagań technicznych określonych w Regulaminie oraz opisie Produktu dostępnego na Stronie.

 1. Klient powinien korzystać ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. przez przesyłanie takich treści w ramach formularza kontaktowego dostępnego na Stronie czy udostępnionego okienka czatu.
 2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta i przekazywanych przez niego danych oraz zapewnienia poprawnego funkcjonowania Strony. 
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony z infrastrukturą techniczną Klienta.
 4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony, wynikającej z bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania, a także modyfikacji funkcji Strony. W przypadku planowanej przerwy, Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni.
 5. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Strony, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni, informując Klienta o planowanych terminie usunięcia usterki.
 1. Sprzedawca za pomocą Strony świadczy na rzecz Klienta nieodpłatne Usługi Elektroniczne :
 • umożliwienie Klientowi przeglądania treści na Stronie oraz korzystanie z wyszukiwarki treści,
 • umożliwienie zamieszczenia opinii na Stronie,
 • prowadzenie Koszyka,
 • dostęp do Konta w Panelu Klienta, po zakupie określonego Produktu w Sklepie, 
 • umożliwienie kontaktu za pomocą okienka czatu udostępnionego na Stronie,
 • umożliwienie wysyłania zapytań poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.
 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi nieodpłatne przeglądanie treści dostępnych na Stronie. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji czy uzyskania dostępu do Panelu Klienta. Umowa o świadczenie tej Usługi zawarta zostaje na okres faktycznego korzystania ze strony i ulega rozwiązaniu w momencie opuszczenia Strony przez Klienta. Jej rozwiązanie nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi korzystanie z Koszyka. Usługa ta umożliwia Klientowi dodanie i zachowanie interesujących go Produktów w Koszyku. Umowa o świadczenie tej Usługi zostaje zawarta w momencie dodania interesujących Produktów do Koszyka i ulega rozwiązaniu po ich usunięciu, co nie wymaga żadnych dodatkowych oświadczeń ze strony Klienta. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji.
 3. Jeśli Klient dokona zakupu Treści Cyfrowej na Stronie, otrzyma od Sprzedawcy dostęp do Konta w Panelu Klienta. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta Usługę Elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymaniu Konta w Panelu Klienta. Umowa o prowadzenie Konta w Panelu Klienta zostaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Dostęp do Panelu Klienta jest przyznawany Klientowi przez Sprzedawcę po sfinalizowaniu zamówienia. W Panelu Klienta przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Poprzez zalogowanie się do Panelu Klienta, Klient otrzymuje dostęp do zakupionych kursów i materiałów tych kursów oraz do wszystkich darmowych materiałów na stronie Akademii. Do Panelu Klienta Klient loguje się z wykorzystaniem adresu e‑mail oraz hasła nadanego mu przez Sprzedawcę. Po zalogowaniu do Panelu Klienta, Klient może zmienić hasło nadane mu przez Sprzedawcę. Jeśli Klient chce usunąć Konto, może zgłosić takie żądanie do Sprzedawcy. Klient powinien być świadomy, że takie działanie uniemożliwi mu ponowny dostęp do materiałów udostępnionych mu przez Sprzedawcę. Usunięcie Konta Panelu Klienta nie powoduje usunięcia informacji o historii zamówień złożonych przez Klienta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, przez cały okres funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu prawnego w ich przechowywaniu. Klient, który uzyska dostęp do Konta w Panelu Klienta, kolejne zamówienie w Sklepie może złożyć poprzez zalogowanie się do Konta lub bez rejestracji.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi wysłanie zapytania poprzez Formularz Kontaktowy dostępny na Stronie. Usługa ta jest dostępna dla każdego, bez konieczności rejestracji. Warunkiem skorzystania z Formularza Kontaktowego jest podanie adresu e‑mail oraz co najmniej imienia. Umowa o świadczenie tej Usługi zostaje zawarta każdorazowo, w momencie wysłania przez Klienta wiadomości do Sprzedawcy za pomocą Formularza Kontaktowego. Ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości. 
 5. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt za pomocą okienka czatu dostępnego na Stronie. Usługa ta jest dostępna tylko dla osób mających konto w aplikacji Messenger. Warunkiem rozpoczęcia konwersacji jest zalogowanie się do swojego konta w aplikacji. Umowa o świadczenie tej usługi zostaje zawarta każdorazowo w momencie wysłania zapytania przez czat. Ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem 24 godzin po zamknięciu czatu. Klient może usunąć konwersację wcześniej, za pomocą rozwijanego menu dostępnego w okienku czatu. 
 6. Sprzedawca udostępnia Kupującemu możliwość zamieszczenia opinii na Stronie, poprzez wypełnienie Formularza dostępnego na Stronie. Zamieszczenie opinii możliwe jest wyłącznie przez osoby, które nabyły Produkt. Opinia nie jest zamieszczana na Stronie do momentu, aż nie zostanie zaakceptowana przez Sprzedającego. Sprzedawca ma więc możliwość jej weryfikacji. Sprzedawca w przypadku niespełnienia wymagań wskazanych w Regulaminie, może odmówić publikacji takiej opinii lub ją usunąć, jeśli została już zamieszczona. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, nie naruszając przy tym prawa Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 1. Klient pierwsze zamówienie w Sklepie składa poprzez dodanie interesujących go Produktów do Koszyka, a następnie wypełnienie Formularza Zamówienia. W Formularzu należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takiej jak : dane Klienta, sposób płatności oraz adres e‑mail. 
 2. Składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24-​godziny na dobę przez cały rok. 
 3. Opisy Produktów dostępne na Stronie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia Umowy.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień, a także wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego okienka (checkboxa), co jest równoznaczne z tym, że Klient zapoznał się z jego treścią.
 5. Ostatnim etapem składania zamówienia jest kliknięcie przycisku finalizującego zamówienie, który stanowi oświadczenie woli Klienta, prowadzące do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 
 6. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany w zamówieniu adres e‑mail potwierdzenie zawarcia Umowy, informacje o utracie przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy (Treści Cyfrowe/​Usługi) oraz dalsze informacje odnośnie zamówienia. 
 1. Ceny wszystkich Produktów widocznych na stronie Sklepu są całkowitymi cenami za Produkt. Są wyrażone w polskich złotych.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności :
 • przelew bankowy,
 • system płatności online Blue Media :
  • płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro),
  • przelewem bankowym on-line,
  • lub szybkim przelewem bankowym.
 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Wszelkie informacje na temat dostępnych metod płatności i dostawy poszczególnych Produktów znajdują się w Formularzu zamówienia.
 3. Faktury generowane są automatycznie na podstawie danych przekazanych przez Klienta w Formularzu zamówienia i przekazywane są na wskazany adres e‑mail.
 4. Zamówienia realizowane są automatycznie lub w terminie wskazanym w opisie Produktu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy lub innej okoliczności przewidującej konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonuje przelewu środków w ciągu 14 dni, na ten sam rachunek bankowy Klienta, z którego dokonywał płatności, chyba że Klient zgodził się na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu oraz dodawania nowych Produktów na Stronę, a także obniżania cen Produktów.
 7. Sprzedawca, obniżając Cenę Produktu, zamieszcza również informację o najniższej Cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeśli wskazana Cena jest Najniższą Ceną w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, Sprzedawca również o tym poinformuje.
 • Sprzedawca oferuje na Stronie możliwość zakupu Treści Cyfrowych niezapisanych na materialnych nośnikach danych. Pliki te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania poprzez przyznanie Kupującemu dostępu do Panelu Klienta. Szczegółowe opisy Produktów znajdują się na Stronie.
 • Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi automatycznie po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia.
 • W przypadku Treści Cyfrowych dostarczanych Klientowi automatycznie, Klient oprócz akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, musi również wyrazić zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego checkboxa. 
 • Sprzedawca dostarcza Treść Cyfrową, przesyłając wiadomości na adres e‑mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, zawierające indywidualne dane, umożliwiające mu zalogowanie się do Konta w Panelu Klienta, dostępnego na Platformie. W ten sposób Sprzedawca przyznaje Klientowi dostęp do zakupionych kursów i materiałów tych kursów lub innych produktów oraz do wszystkich darmowych materiałów na stronie Akademii. Do Konta w Panelu Klienta, Klient loguje się z wykorzystaniem adresu e‑mail oraz hasła nadanego mu przez Sprzedawcę. Po zalogowaniu do Panelu Klienta, Klient może zmienić hasło nadane mu przez Sprzedawcę.
 • Jeśli Sprzedawca zapewnia dostęp do Treści Cyfrowych przez ograniczony czas, informuje o tym Klienta w opisie Produktu.
 • Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej. Sprzedawca nie zapewnia aktualizacji Treści Cyfrowej po dniu jej dostarczenia, chyba że zostanie to wskazane w opisie Produktu na Stronie. 
 • Sprzedawca oferuje również na stronie możliwość zawarcia Umowy o przeprowadzenie konsultacji online. Dokładne informacje dotyczące tej usługi znajdują się w opisie Produktu.
  • Konsultacje są świadczone w języku polskim.
  • Sprzedawca zobowiązany jest do wykonania Usługi z należytą starannością. 
  • Po zakupie Konsultacji, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu realizacji Usługi. 
  • Jeśli nie ma możliwości zrealizowania Usługi w terminie uzgodnionym z Klientem, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta i zaproponuje nowy termin realizacji Usługi. Klient może, najpóźniej w terminie 3 dni zaakceptować nowy termin, albo odstąpić od Umowy oraz uzyskać zwrot Ceny za niezrealizowaną Usługę.
  • Konsultacje powinny zostać realizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od zawarcia Umowy. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Sprzedawcy. Jeśli Sprzedawca pozostawał w gotowości do świadczenia Usługi, natomiast Klient nie skorzystał z niej z przyczyn leżących po jego stronie, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu zapłaconej Ceny.
  • Jeżeli Klient nie może skorzystać z Produktu z uwagi na jego nieobecność lub inną okoliczność leżącą po jego stronie, nie uprawnia go to do nieopłacenia zamówienia lub zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.
  • Korzystając z Usługi Konsultacji, która obejmuje komunikację za pomocą urządzeń video, Klient zobowiązany jest do korzystania z tej usługi zgodnie z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, w szczególności do nienagrywania jej treści w celu dalszej publikacji jakimkolwiek osobom trzecim.
 1. Konsument lub PNPK, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę za pośrednictwem Strony, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, nie przysługuje w stosunku do Umów :
 • o dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, i za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od Umowy (art. 21 ust. 2 ustawy i prawach konsumenta).
 • o świadczenie Usług, za które Konsument lub PNPK zobowiązany jest do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy i przyjął to do wiadomości. 
 1. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie do Sprzedawcy informacji o skorzystaniu z przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, drogą elektroniczną lub listownie na adres wskazany § 2 ust. 6 Regulaminu. Umowę, od której odstąpiono uważa się za niezawartą. Sprzedawca dołącza do Regulaminu Formularz odstąpienia od Umowy (Załącznik 1 do Regulaminu). Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub PNPK wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji wykonaniu prawa odstąpienia od umowy w sposób wskazany w § 7 ust. 12.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub PNPK, Produkt oraz Usługę zgodnie z Umową.
 2. W celu ułatwienia Klientowi realizacji swoich uprawnień, Sprzedawca załączył do niniejszego Regulaminu Formularz Reklamacji. (Załącznik 2 do Regulaminu). Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. 
 3. Klient składa reklamację pisemnie na adres e‑mail : etypografia@​gmail.​comlub listownie na adres wskazany w par. 2 ust. 6 Regulaminu. Prawidłowo sporządzona reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, wskazanie czego dotyczy (jakiej Umowy) oraz wskazanie żądania. 
 4. Sprzedawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od prawidłowo złożonej reklamacji.
 5. Jeśli Klient prawidłowo złożył reklamację, a Sprzedawca nie ustosunkował się do niej w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację.
 6. W przypadku korzystania przez PNPK ze swoich uprawnień, powinien on poinformować Sprzedawcę, że zawarta przez niego Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego.
 7. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Treści Cyfrowej z Umową jest wyłączona (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).
 1. Jeśli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych, Klient może wezwać do ich dostarczenia. Jeśli pomimo to Sprzedawca nie dostarczy ich niezwłocznie lub w terminie uzgodnionym z Klientem, Klient może odstąpić od Umowy. 
 2. Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową na zasadach określonych w rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową, jeśli takie doprowadzenie jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 4. Przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z Umową oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnych z Umową.
 5. Sprzedawca powinien doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Koszt doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez wzywania o doprowadzenie do zgodności z Umową, jeśli brak zgodności Treści Cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od Umowy, bez wzywania o doprowadzenie do zgodności z Umową. 
 7. Ponadto Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy, gdy :
 • doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów zgodnie z pkt. 3.
 • Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową, zgodnie z pkt 5.
 • brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowe do zgodności z Umową,
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzą one Treści Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Jeżeli Umowa przewiduje dostarczenie Treści Cyfrowej w sposób ciągły, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowej z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
 2. Jeśli Umowa przewiduje dostarczenie Treści Cyfrowych jednorazowo lub w częściach, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treści cyfrowe są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny.
 1. Treści dostępne na Stronie oraz Produkty sprzedawane za pomocą Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej w tym akcie prawnym. Prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Klient może korzystać z Treści Cyfrowych oraz z treści dostępnych na Stronie wyłącznie na własne potrzeby. Oznacza to, że Klient nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży zakupionych Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, oraz podejmowania innych podobnych działań zarobkowych z użyciem zakupionych Treści Cyfrowych.
 3. W przypadku zainteresowania szerszym wykorzystaniem treści dostępnym na Stronie lub Produktów w Sklepie, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje w tej sprawie. 
 4. Rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Na stronie wykorzystywane są pliki cookies.

Informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych i plików cookies znajdziesz się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl/​p​o​l​i​t​y​k​a​-​p​r​y​w​a​t​n​o​s​ci/.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami, postępowaniu mediacyjnemu. Szczegóły postępowania mediacyjnego zostaną w każdym przypadku określone przez strony konfliktu. 
 2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi :
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do zadań statutowych której, należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Klient może szukać na stronie http://​polubowne​.uokik​.gov​.pl.
 2. W przypadku ewentualnego sporu (postępowanie mediacyjne nie przyniosło oczekiwanego skutku lub strony nie zdecydowały się na nie) pomiędzy Klientem, nie będącym Konsumentem lub PNPK, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Sprzedawcy. W pozostałych przypadkach sądem właściwym będzie sąd właściwy dla Konsumenta lub PNPK.
 1. Umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiany technologiczne czy biznesowe.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Klient o każdej zmianie Regulaminu zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 4. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności : ustawy o Prawach Konsumenta, Kodeksu Cywilnego ; ustawy Prawo Przedsiębiorców ; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.